THỰC HÀNH TIẾT KIỆM - CHI PHÍ HỢP LÝ - HIỆU QUẢ TỐI ĐA !
CÔNG VĂN DIC CORP
1 - Trợ lý CT HĐQT - Lê Văn Tảng (0)
2 - Ban Kiểm toán nội bộ (0)
3 - Đoàn Thanh niên (14)
4 - Ban QLDA DIC Đồng Nai (0)
5 - Ban QLDA Phát triển BĐS Du Lịch DIC(0)
6 - Ban QLDA ATA (0)
7 - Công ty CP DIC Sport (0)
8 - Ban QLDA Miền Tây (0)
9 - Công ty CP DIC T&T (1)
10 - Công ty CP DIC Bê Tông (0)
11 - Công ty CP DIC Vật Liệu (0)
12 - Công ty CP DIC Số 2 (0)
13 - Công ty CP DIC Số 1 (0)
14 - Công ty CP DIC Số 4 (0)
15 - Công ty CP DIC RESCO (0)
16 - Công ty CP DIC INTRACO (0)
17 - Công ty CP DIC MICEN (54)
18 - Công ty CP DIC ANH EM (0)
19 - Công ty CP DIC Thanh Bình (8)
20 - Công ty CP DIC Phương Nam (0)
21 - BQL các DA DIC Miền Bắc(0)
22 - Chi Nhánh DIC tại Vĩnh Phúc (0)
23 - DIC The Landmark Residence (64)
24 - Chi nhánh DIC Corp - KS DIC Star Vĩnh Phúc (0)
Đơn vị thiết kế: BỘ PHẬN CNTT - DIC CORP (ĐT: 0254-3859248 - FAX: 0254-3560712)